Regulamin z dn. 28-08-2018

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO yoco.pl z 28-08-2018r.
Spis treści:

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 5. Dostawa

 6. Ceny i metody płatności

 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 8. Reklamacje dotyczące Towarów

 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 10. Dane osobowe - RODO

 11. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.yoco.pl;

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.yoco.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); 

 11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.yoco.pl;

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Sklep internetowy, działający pod www.yoco.pl, prowadzony jest przez TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52 NIP 9490700180, REGON 151503971 zgłoszonej w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa TARA Edyta Filecka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.yoco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

 10. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: tara@yoco.pl, telefon: +48 882 388 341, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 15:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora. zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient;

 11. Informacja o cenie podawana na stronie www.yoco.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. TARA Edyta Filecka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient;

  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TARA Edyta Filecka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TARA Edyta Filecka.
 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TARA Edyta Filecka.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TARA Edyta Filecka,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.yoco.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku  „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  przedmiotu zamówienia,

  1. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  2. wybranej metody płatności,
  3. wybranego sposobu dostawy,
  4. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją o prawie do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składając zamówienie klient potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TARA Edyta Filecka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej, transportem własnym Sklepu lub możliwy jest odbiór osobisty. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia. Cennik dostawy dostępny jest pod adresem: http://www.yoco.pl/Cennik-dostawy-cterms-pol-16.html

 3. Termin realizacji zamówienia przez Sklep wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, faktury VAT oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar: paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym o ile nie podano inaczej podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem na numer konta bankowego podanego na stronie http://yoco.pl/contact-pol.html
  2. płatnością w systemie szybkich płatności - forma obsługiwana przez IAI S.A.
  3. w momencie odbioru od przewoźnika ("płatne przy odbiorze"), jeśli jest oferowana.

   

 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia.

  Zwrot należy wysyłać na adres: TARA Edyta Filecka 42-231 Cykarzew Północny, ul. Jodłowa 9

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 6. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie http://www.yoco.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-20.html, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.

 7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu.

Ograniczenie prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Podstawa prawna:
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52 z jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać na adres Sprzedawcy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu
 3. TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. TARA Edyta Filecka ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 5. TARA Edyta Filecka udziela na sprzedane produkty 12 m-czną gwarancję chyba że okres gwarancji został oznaczony inaczej w karcie gwarancyjnej lub reklamie.
 6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. TARA Edyta Filecka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, korzystając z formularza: na adres: TARA Edyta Filecka 42-231 Cykarzew Północny, ul. Jodłowa 9, mailowo pod adres  tara@yoco.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X.Dane osobowe - RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i pozyskiwane są od Klienta.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez podania tych danych nie zostanie zawarta umowa kupna sprzedaży.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane celem realizacji zamówień i dostawy towarów firmom współpracującym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony.
 6. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. TARA Edyta Filecka z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Focha 52 zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2017 r.

 

Wcześniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: regulamin z 28-08-2018

pixelpixel