Odstąpienie od umowy

 

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia.

  Zwrot należy wysyłać na adres:
  TARA Edyta Filecka 42-231 Cykarzew Północny, ul. Jodłowa 9

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń nastąpi w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 6. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest pod tekstem, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe, ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.

 7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Podstawa prawna:
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

W celu usprawnienia procedury zwrotu proszę o załączenie numeru konta w raz z danymi na które maja zostać zwrócone należności za zwracane przedmioty.


Prosimy o załączenie do przesyłki paragonu.

Zapis ten nie dotyczy zakupów firmowych (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupu dla celów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz transkacji towarów zakupionych na miejscu.

 

Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy.pdf

Formularz odstąpienie od umowy.odt

pixelpixel